Apostilă Haga pentru Traduceri și Alte Documente | Babylon Consult - Birou de Traduceri Autorizate, Legalizate și Apostilă - Traducere Simultană, Consecutivă și Echipamente Sonorizare 
En
+40 722 223010 | info@babylonconsult.ro
Luni-Vineri 09:00 - 18:00
> SERVICII TRADUCERI > Apostile Haga

Apostile Haga

Parcurgem toate etapele necesare în obținerea apostilei pe documentele dumneavoastră, de la traducerea autorizată, la legalizare și aplicarea apostilei de către autoritățile competente.

Vreți să primiți documentele gata apostilate, mai repede si cu mult mai puțină birocrație?
Sunați la +40 722 22 30 10 și trimiteți email cu documentele dumneavoastră la apostila[@]babylonconsult.ro.

Apostila

Ce este o apostilă?

Apostila (din franceză Apostille) este o ștampilă (sau abțibild) de formă pătrată (cu latura de 9 cm), identică în toate statele membre ale Convenției de la Haga, care se aplică direct pe documentul legalizat, fie pe o prelungire a acestuia. Această ştampilă se mai numeste și Apostila de la Haga pentru că, indiferent de țara în care se aplică, are titlul: Apostille - Convention de la Haye du 5 Octobre 1961.

Scopul eliberării apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

Procedura de eliberare a apostilei (apostilarea) se desfasoară prin intermediul biroului apostilă organizat în cadrul instituțiilor prefectului pentru actele oficiale administrative emise de autorități ale administrației publice centrale sau locale, precum și de alte organe de autoritate administrativă din România, care organizează o activitate de interes public, în cadrul unor competente stricte stabilite prin lege.
Eliberarea apostilei, pentru actele originale, se realizează de către institutia prefectului din județul în care: - titularul actului sau soțul/soția ori o ruda pâna la gradul II a acestuia are domiciliul/ultimul domiciliu
sau
- emitentul actului are sediul.
Prin excepție, certificatele de cazier judiciar și certificatele de stare civilă se pot apostila la orice instituție a prefectului.
Tribunalele aplică apostilă pe urmatoarele categorii de acte oficiale:
– Hotărâri judecătorești (în original / copie legalizată) emise de instanțele judecătoresti române (hotărârile judecătorești trebuie sa fie legalizate de instanța care le-a pronunțat, cu numele în clar, de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către președintele instanței)
– Acte originale / copii legalizate care emană de la un executor judecătoresc
– Acte originale emise de Registrul Comerțului, semnate clar și emise cu antetul Ministerului Justiției.

Apostilarea actelor notariale (declarații notariale, copii legalizate de pe înscrisuri, traduceri legalizate ale unor acte etc.) se face de către Uniunea Notarilor din România sau Camera Notarilor Publici pe raza căreia își desfășoară activitatea Biroul Notarial care a efectuat legalizarea.

Documentele preluate pentru apostilare de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României de la solicitantii aflați în afara granițelor statului român (din diaspora) se transmit Instituției Prefectului Municipiului București, care dupa eliberarea apostilei, le remite misiunii diplomatice ori oficiului consular. Operațiunile privind transmiterea și restituirea documentelor se realizează prin Ministerul Afacerilor Externe.

6 lucruri pe care trebuie sa le știi despre traducerile apostilate

1. Ce este o traducere apostilată?


Apostilarea unei traduceri, care a fost deja autorizată și legalizată, este procedura de recunoaștere a autenticității documentelor emise într-o țară semnatară a convenției de la Haga, în vederea folosirii lor în altă țară semnatară a convenției de la Haga, păstrând totodată certitudinea originii și a legalității lor.

2. Ce fel de traduceri se pot apostila?


Se pot apostila doar traducerile unor documente oficiale, care au fost deja traduse de un traducător autorizat și legalizate notarial, emise de o autoritate publică, necesare într-o țară care a semnat Convenţia de la Haga, cum ar fi:
 • copii legalizate ale documentelor redactate într-o limbă străină
 • traduceri ale documentelor de identitate: carte de identitate, pașaport, permis de conducere
 • traduceri diplome de studii, foi matricole, adeverințe medicale
 • traduceri de caziere judiciare și fiscale, invitații de sejur în străinătate, procuri
 • orice alt tip de documente a cărui traducere poate fi legalizată notarial
Pentru documentele a căror traducere, deja autorizată și legalizată, este necesară într-o țară care NU a semnat Convenția de la Haga*, se aplică procedura de supralegalizare.

3. Ce presupune procedura de apostilare pentru traducerile scrise?


Primul pas este traducerea și autorizarea documentului în limba țintă unde acesta urmează să fie folosit. Documentul primit este tradus de un traducător autorizat, ștampilat și semnat de traducător, după care este legalizat de către un notar public care deție specimenul de semnătură a traducătorului autorizat de către Ministerul Justiției.
Pentru documentele care au fost întocmite de Corpul Diplomatic sau Consular, cele care au legătură cu o operațiune comercială sau vamală și orice tip de document sub semnătură privată se face o copie legalizată a acestora, pentru ca procedura de apostilare să fie posibilă.

4. Ce autorități din România aplică apostilă?


Apostila se aplică de către Instituția Prefectului Municipiului București, pentru documentele emise pe raza Municipiului București sau al căror titular are domiciliul pe raza Municipiului București.
Pentru documentele a căror preschimbare în noul tip, internațional, nu este posibilă, apostila se aplică la Camera Notarilor Publici, pe o copie legalizată a documentului original.
Camera Notarilor Publici poate apostila orice document emis în limba română, care a fost supus anterior unei proceduri notariale (copie legalizată, semnare în fața notarului, etc.), în acest caz apostila se aplică pe original, în câte exemplare este nevoie.
Important de știut! La Camera Notarilor Publici București se pot apostila doar documente supuse unei proceduri notariale de un birou notarial din Municipiul București.

5. Ce fel de acte se pot apostila la Instituția Prefectului Municipiului București?


 • acte referitoare la starea civilă**: certificat de stare civilă (certificat de naştere, de căsătorie, de deces), extras de pe actele de stare civilă, act privind menţiunile înscrise pe actele de stare civilă, certificat de divorţ, pe cale administrativă;
 • acte care fac dovada schimbării numelui pe cale administrativă;
 • acte care atestă componenţa familiei (certificat, atestat);
 • certificate de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române;
 • certificate de cazier (judiciar, fiscal etc.)
 • acte care dovedesc calificarea într-o meserie: pregătirea profesională obţinută în sistemul de formare profesională pentru adulţi (certificat/diplomă de absolvire, certificat de calificare profesională), certificat de competenţe profesionale, atestat privind calificarea – pregătire şi experienţă profesională), certificate de atestare (tehnico-profesională, pentru transportul rutier etc.), certificate/autorizaţii de traducător, certificate de pregătire profesională (în domeniul transportului rutier de mărfuri etc.), confirmarea autenticităţii certificatului (dobândit în domeniul transportului naval), adeverinţe care atestă calificarea (de consilier juridic, pregătirea profesională a instructorilor de conducere auto etc.);
 • acte privind recunoaşterea calificării pentru activitaţile profesionale din domeniul medical: certificat (de membru, de conformitate, profesional curent etc.), adeverinţă (de confirmare, de rezident, cu stagiile efectuate etc.), atestat (de liberă practică, de studii complementare etc.), recomandare;
 • acte cu caracter fiscal: certificat (de rezidenţă fiscală, de atestare fiscală privind impozitele plătite etc.), adeverinţă (de venit etc.);
 • acte referitoare la raporturile de muncă/serviciu (stagiul de cotizare, adeverinţe prin care se atestă activitatea desfăşurată, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate etc.);
 • acte de studii (diplomă de bacalaureat, diplomă de absolvire a şcolii postliceale, diplomă de licenţă - şi anexele la aceasta: foi matricole, programe analitice), atestate de echivalare a studiilor, adeverinţe (prin care se atestă calificarea profesională - redactată în limba română şi în limba engleza - etc.);
 • acte cu caracter medical (adeverinţă medicală, certificat de concediu medical, dovada de vaccinare, referat medical etc.), certificat de încadrare în grad de handicap;
 • certificat provizoriu de înlocuire a cardului european de sănătate;
 • certificate de botez, certificate de cununie, sentinţă de divorţ bisericesc, adeverinţe;
 • alte acte ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale: atestat (pentru exercitarea profesiei de agent de pază şi ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.), autorizaţie (de procurare armă şi muniţie, de liberă practică, pentru desfăşurarea activităţii de diriginte de şantier etc.), aviz (de exercitare a profesiei de asistent social, pentru desfăşurarea activităţii de liberă practică medicală veterinară etc.), brevet de turism, decizie (de pensionare, medicală asupra capacităţii de muncă, privind încetarea/suspendarea plăţii ajutorului de somaj, de acordare/suspendare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, de acordare a alocaţiei de stat pentru copii etc.), dispoziţie (privind numirea unui curator/tutore etc.), hotărâre (privind plasamentul copilului), licenţă (de antrenor, de funcţionare a societăţilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.), permis (de armă, de vânătoare etc.);
 • extrase ale registrelor deţinute de un organ al administraţiei publice, atestate, adeverinţe şi certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi (extras de carte funciară, extras din arhivele naţionale sau acte privind calitatea de titular de alocaţie pentru copii ori faptul că titularul nu are calitatea de asigurat, acte referitoare la dreptul la liberă circulaţie, la exerciţiul drepturilor electorale, la calitatea de şomer etc.), eliberate în temeiul legii

6. Cine poate solicita eliberarea unei apostile?


Aplicarea apostilei poate fi solicitată de către titularul actului, de către soţul/soţia titularului actului sau de către o rudă până la gradul II cu titularul actului (se vor prezenta documente care atestă relaţia, dacă aceasta nu rezultă din actul de identitate). Mai mult, eliberarea apostilei mai poate fi solicitată de către o altă persoană fizică, care prezintă procură notarială sau împuternicire avocaţială, sau de către o persoană juridică care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens.
* Lista statelor semnatare ale Convenției de la Haga : M.A.I. - Info Apostila | HCCH
** Actele de stare civilă emise înainte de 1996 trebuie preschimbate cu altele de tip nou, internațional. Preschimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi. Preschimbarea se realizează personal, de către titularul actului.

Limba romana

Apostille
Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Ţara …..
Prezentul act oficial
2. a fost semnat de …..
3. în calitate de …..
4. poartă sigiliul/ştampila …..

Atestat
5. la …..
6. data …..
7. de către …..
8. sub nr. …..
9. Sigiliul/ ştampila: ….. 10.Semnătura: …..

Variantă în engleză

Apostille
Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country …..
This public document
2. has been signed by …..
3. acting in the capacity of …..
4. bears the seal/stamp of …..

certified
5. at …..
6. the …..
7. by …..
8. No …..
9. Seal/stamp ….. 10. Signature …..

Varianta în franceză

Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: …..
Le présent acte public
2. a été signé par …..
3. agissant en qualité de …..
4. est revêtu du sceau/timbre de …..

Attesté
5. à …..
6. le …..
7. par …..
8. sous No …..
9. Sceau/timbre: ….. 10. Signature: …..

Gama lingvistică a traducerilor autorizate realizate de către Babylon Consult

Gama lingvistică a traducerilor autorizate realizate de către Babylon Consult acoperă peste 30 de limbi, inclusiv combinaţii dintre acestea:
 • traduceri autorizate sau legalizate in limbi de largă circulaţie: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă;
 • traduceri autorizate sau legalizate in alte limbi: albaneză, arabă, bulgară, cehă, chineză, croată, daneză, ebraică, estonă, finlandeză, greacă, japoneză, latină, macedoneană, maghiară, norvegiană, olandeză, persană, polonă, portugheză, sârbă, slovacă, slovenă, suedeză, turcă, ucraineană, vietnameză.

Întrebări frecvente

 • Cât costă apostilarea documentului meu?
  Putem face o estimare a tarifului după ce vedem documentul pe care doriți să-l apostilați pentru a afla autoritatea care a emis documentul și daca documentul poate fi apostilat prin biroul nostru de traduceri, legalizare și apostilare. Pentru o ofertă fermă vă rugăm să ne trimiteți documentul scanat la adresa de e-mail info@babylonconsult.ro.
 • Trebuie să fiu prezent la apostilarea documentului?
  Ne ocupăm de întreg procesul: traducere, legalizare la biroul notarial și apostilare la Camera Notarilor fără a fi necesară prezența dvs.
 • Pentru apostilă este nevoie de original?
  Da! Pentru apostilarea sau supralegalizarea unor documente este necesară prezentarea acestora în original.
 • Pot obține mai multe exemplare apostilate pentru același document?
  Se pot apostila mai multe exemplare, fiecare exemplar fiind taxat separat.
 • Care este diferență este între apostilă și supralegalizare?
  Supralegalizarea este procedura aplicabilă statelor nesemnatare ale Convenției de la Haga. Statele semnatare aplică 'Apostila' care este reprezentată printr-o ștampilă de formă pătrată (cu latura de 9 cm), identică în toate statele membre ale Convenției de la Haga, care se aplică direct pe documentul legalizat sau ca prelungire a acestuia. Această ştampilă se mai numeste si Apostila de la Haga pentru că, indiferent de țara în care se aplică, are următoarea denumire: Apostille - Convention de la Haye du 5 Octobre 1961.
 • Cât durează apostilarea?
  Durata se evaluează și se stabilește de către coordonatorul de proiect în urma încadrării procedurii ca apostilă sau supralegalizare, limba străină în care se dorește documentul sau alte cerințe specifice. Vă rugăm să ne trimiteți documentul scanat la adresa de e-mail info@babylonconsult.ro.
 • Pot plăti taxă de urgență să fie gata mai repede?
  Camera Notarilor, pentru o taxă suplimentară, urgentează procesul de apostilare/supralegalizare.

Consultanță gratuită

Pentru consultanță gratuită ne puteți contacta la adresa de email apostila[@]babylonconsult.ro sau la telefonul +40 722 22 30 10.Trimite o întrebare echipei noastre de experți lingviști